19-21 листопада 2019 р. у Києві в Міжнародному виставковому центрі на лівому березі Дніпра відбулася помітна подія в житті наукової спільноти України в галузі дефектоскопії – 9-а Національна науково-технічна конференція та виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика: UkrNDT-2019».

Конференція проходила в дні роботи XVIII Міжнародного промислового форуму, в рамках якого відбулася демонстрація досягнень України в галузі технології та приладів для НК.

Треба відзначити, що за час, який минув з дати проведення попередньої аналогічної конференції з НКТД  у 2016 році, наукова спільнота України скучила за подібним заходом, підтвердженням чого була велика кількість учасників, які взяли участь в роботі конференції – біля 150 спеціалістів з різних регіонів України.

В організації заходу Українському товариству неруйнівного контролю та технічної діагностики традиційно допомагали Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Міжнародний виставковий центр.

Спонсорами 9-ї Національної конференції та виставки виступили Науково-виробнича фірма «Промсервісдіагностика» (директор Буримський В.К.), Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ» (директор Демченко С.В.), АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О.Патона (директор Шевченко І.Я.) та Виробничо-комерційна фірма «КРОМ» (директор – Коваленко О.І.).

Інформаційну підтримку заходу надали журнали «НК-інформ», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», «Автоматическая сварка», «Методи та прилади контролю якості».

 

 

Тематика 55 доповідей наукових працівників та спеціалістів з НКТД з різних регіонів України була сконцентрована на пленарному засіданні конференції (10 доповідей) та трьох секціях:

1. Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації (8 доповідей).

2. Методи та засоби моніторингу технічних об‘єктів (25 доповідей).

3. Теорія і практика неруйнівного контролю та технічної діагностики (12 доповідей).

На пленарному засіданні з привітанням до учасників конференції виступив Голова УТ НКТД, член Міжнародної академії неруйнівного контролю професор В.О. Троїцький, який зазначив, що найважливішими питаннями конференції є теорія і практика фізичних методів НКТД, комп‘ютерна та цифрова обробка інформації в області НК, діагностування та моніторинг технічного стану, а також оцінка залишкового ресурсу промислових об‘єктів, підвищення безпеки та надійності їх експлуатації.

 

Пленарне засідання продовжилося виступами провідних спеціалістів України з аналізом основних напрямів розвитку методів, технологій та технічних засобів для неруйнівного контролю та технічного діагностування стану різноманітних промислових об‘єктів України.

У своїй доповіді щодо моніторингу тривало експлуатуємих промислових об‘єктів проф. В.О. Троїцький відмітив сформований в ІЕЗ ім. Є.О.Патона новий перспективний науковий напрямок з опто-електронного запису результатів візуального, капілярного, магнітопорошкового методів неруйнівного контролю, а також навів результати експериментів з оптимізації опто-електронних пристроїв, які записують та аналізують особливості переміщення пристроїв по об‘єкту, швидкості переміщення пристроїв по об‘єкту, особливості локального та зовнішнього освітлення поверхні, часові постійні відеокамери, можливості визначення амплітуд поверхневих аномалій дефектоскопістом та передачі інформації бездротовим Wi-Fi.

Свою доповідь професор ІФНУНГ М.О. Карпаш присвятив розвитку методів та технологій неруйнівного контролю та технічної діагностики конструкцій та нафтогазового обладнання. Основні результати, викладені у доповіді, стосувалися удосконалення методу діагностики підземних нафтогазопроводів шляхом оцінки їх напружено-деформованого стану (НДС) безконтактним методом, удосконаленню методів контролю напруженого стану металоконструкцій довготривалої експлуатації (посудин, що працюють під тиском) та методу оцінки фактичного технічного стану матеріалу бурильних і насосно-компресорних труб шляхом дослідження нових інформативних ознак матеріалу труб.

Член-кореспондент НАН України В.П. Бабак у своїй доповіді, що стосувалася методів та засобів моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів, основну увагу приділив розвитку теоретичних засад, методологічного апарату та вдосконалення еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні, що відповідатиме сучасним вимогам щодо теплових вимірювань в різних галузях наукових і прикладних досліджень. У доповіді проаналізовано сучасний стан науково-технічних завдань дистанційного моніторингу теплових мереж на базі безпілотних літальних апаратів (БПЛА), на основі якого метод тепловізійної аерозйомки визначено перспективним для застосування.

У доповіді д.т.н. В.М. Учаніна значна увага приділена проблемі оцінювання експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів електромагнітними методами неруйнівного контролю. Наведено результати досліджень методів і приладів для визначення структурно-чутливих характеристик конструкційних матеріалів: вимірювання питомої електричної провідності алюмінієвих сплавів, теплоелектрушійної сили немагнітних матеріалів та коерцитивної сили магнітних матеріалів. Подано результати моніторингу та оцінювання деградації алюмінієвих сплавів авіаційних конструкцій, діагностування деградаційних змін сталей парогонів коерцитиметричним методом.

Д.С. Бобров (ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ») свою доповідь присвятив питанням розробки, виробництву та постачанню сучасного обладнання за такими основними шістьма напрямками: механічні випробування, неруйнівний контроль, вібродіагностичне обладнання, хімічний аналіз металів, пробопідготовка та металографія, лабораторне обладнання.  

Доповідь співробітників ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «КРОМ» (директор Коваленко О.І.) присвячена основним задачам неруйнівного контролю цілостності покриття труб нафто-газопроводів та сучасним способам і засобам їх рішення. Фірма «КРОМ» є розробником і постачальником різноманітної апаратури: вимірювачів різниці потенціалів, електронних самописців різноманітних конфігурацій, товщиновимірювачів ізолюючих покриттів труб, багатофункціональних трасошукачів. Номенклатура приладів фірми «КРОМ» різноманітна й охоплює основні напрямки з виконання технічного діагностування стану підземних металевих будов, включаючи корозійний моніторинг та електрометричну діагностику досліджуваних об‘єктів.

В.Є. Сирота (ПрАТ «ММК ім.Ілліча») представила доповідь, присвячену перспективним технологіям ультразвукового контролю трубопроводів низькочастотними спрямованими хвилями з використанням системи Wavemaker G4, придбаною групою Метінвест, м. Маріуполь. Наведено результати контролю труб високого тиску типорозмірів 219´30 та 273´30.

 

проф. В.О. Троїцький

проф. М.О. Карпаш

чл.-кор. НАНУ В.П. Бабак

д.т.н. В.М. Учанін

 

 

На засіданні секції №1, яку вів директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, академік НАН України З.Т. Назарчук, були представлені результати виконання чергового етапу робіт Цільової комплексної програми НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» (програма «Ресурс»). У представлених авторами доповідях розглядалися: методи контролю цілісності лінійної частини магістральних газопроводів за параметрами полів різної природи (д. ф.-м. н. Чекурин В.Ф.); результати розроблення засобів діагностування виробів та елементів конструкцій за параметрами пружних хвиль акустичної емісії, які збуджувалися зовнішнім магнітним полем (д.т.н. Почапський Є.П.); виявлення прихованих дефектів у багатошарових композитах за аналізом динаміки спеклів у аерокосмічній і автомобільній промисловості (д.т.н. Муравський Л.І.); результати дослідження методів нестаціонарного аналізу вібраційних сигналів обертових вузлів у спеціалізованих пристроях неруйнівного контролю з використанням пристрою, в якому поєднано відбір вібраційного сигналу, застосування методів періодично нестаціонарних випадкових процесів та методики цифрової обробки відібраних сигналів для ранньої діагностики обертових механізмів (д.т.н. Юзефович Р.М.); технологія вихрострумового контролю наявності тріщин в нарізних елементах конструкцій на етапі ремонту та технічного обслуговування (д.т.н. Аврамов К.В.); результати використання розроблених інтелектуальних датчиків для оцінки вібраційного стану обладнання ТЕС, які призначені для візуалізації, аналізу параметрів коливань та архівації даних на постійному носії (д.т.н. Шульженко М.Г.); розробки з вихрострумового методу визначення експлуатаційної пошкоджуваності конструкцій (д.т.н. Учанін В.М.) результати розробки композитів магнітних наночастинок і полімерів для неруйнівної магнітопорошкової дефектоскопії (д.х.н. Колотілов С.В.); результати впровадження акусто-емісійних систем ЕМА четвертого покоління на об'єктах хімічного виробництва (к.т.н. Єременко М.А.); результати розробки та виготовлення портативної високочутливої рентгентелевізійної системи на основі малогабаритного твердотільного рентгентелевізійного перетворювача японського виробництва (к.т.н. Карманов М.М.).

академік НАНУ З.Т. Назарчук, академік НАНУ Л.М. Лобанов

 

академік НАНУ Л.М. Лобанов

д. ф.-м. н. В.Ф. Чекурин

д.т.н. Л.І. Муравський

д.т.н. М.Г. Шульженко

 

В.Є. Сирота

д.х.н. С.В. Колотілов

к.т.н. М.А. Яременко

к.т.н. М.М. Карманов

 

На засіданні секції №2, яку вів заступник директора Інституту технічного теплофізики НАН України член-кор. НАН України В.П. Бабак, була виголошена серія доповідей співробітниками Інституту технічної теплофізики НАН України, які були присвячені проблемам моніторингу технічних об‘єктів теплоенергетики. Зокрема, це стосувалося розробки системи моніторингу зображення повітря для контролю функціонування об‘єктів енергетики, моніторингу технічного стану магістральних тепломереж із застосуванням сучасних інформаційно вимірювальних систем, розробки системи моніторингу теплового опору огороджувальних конструкцій будівель, системи ультразвукового контролю елементів будівельних машин та металевих конструкцій з використанням малоапертурних магнітострикційних сенсорів, контролю коефіцієнту емісії поверхонь матеріалів та покриттів. Також співробітниками ІТФ НАН України були представлені доповіді, присвячені аналізу кумулятивного методу шумової діагностики, що базується на чутливості кумулянтів коефіцієнтів діагностичних сигналів з різним станом теплоенергетичного обладнання, виявлення витоків рідини в трубопроводах.

З серією доповідей на засіданні секції №2 виступили співробітники Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. Їх доповіді були присвячені дистанційному контролю напружено-деформованого стану ділянки підземного трубопроводу, особливостям контролю напруженого стану посудин, які працюють під тиском, за комплексом інформативних параметрів методів неруйнівного контролю, експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, особливостям застосування електромагнітних методів контролю ізоляційного покриття підземних трубопровідних мереж, інспекції бурових труб та висвітленню нового підходу до контролю фізико-механічних характеристик сталей із застосуванням когерентних методів ультразвукового контролю.

Далі на секції були заслухані доповіді, що стосувалися нових розробок Інституту електрозварювання  ім. Є.О. Патона НАН України: портативної рентгентелевізійної установки для контролю зварних з‘єднань труб малого діаметру, пристрою для швидкого й точного візуального контролю протяжних металоконструкцій, попереднього моніторингу тривалоексплуатуємих металоконструкцій без зачищення їх поверхні.

 

Доповіді на секції №3 стосувалися деяких питань теорії і практики неруйнівного контролю і технічної діагностики, зокрема: удосконалення фазового методу луна імпульсної ультразвукової товщинометрії, досліджень ефективності нейронних мереж в активному тепловому контролі в залежності від характеристик навчальної вибірки, використання можливостей керованих роботизованих систем, визначення технічного стану важкодоступних промислових об‘єктів, дослідження порівняльних характеристик намагнічуючих пристроїв на постійних магнітах для магнітопорошкового контролю, об‘єднання процедури оцінки технічного стану промислових об‘єктів у вигляді контрольно-діагностичного процесу, дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з використанням методів НК і ТД, проблеми використання нормативних документів при проведенні навчання та атестації фахівців з неруйнівного контролю.

 

О.В. Мозговой

к. ф.-м.н. О.І. Красильніков

к.т.н. В.С. Берегун

к.т.н. Т.А. Полобюк

 

проф. В.О. Троїцький

к.т.н. О.В. Монченко

В.О. Цечаль

О.В. Ковальчук

 

Повні тексти доповідей опубліковано на 270 сторінках Збірника матеріалів конференції, який отримали офіційні учасники конференції. В електронному вигляді з доповідями можна ознайомитися за цим посиланням.

Організатори висловлюють вдячність спеціалістам, що взяли участь у науковій програмі конференції, а також спонсорам та учасникам виставки.

 

У рамках 9-ї Національної науково-технічної конференції та виставки 19 листопада 2019 р. відбулася чергова звітна конференція УТ НКТД, на якій було розглянуто і обговорено звіт Правління УТ НКТД про роботу за період 2017–2019 рр., підведено підсумки Шостого професійного конкурсу УТ НКТД і нагороджені його переможці, відбулися вибори голови, правління і ревізійної комісії УТ НКТД на період 2020–2022 рр. Головою УТ НКТД переобрано професора Троїцького В.О., д-ра техн. наук, завідувача відділом ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України.

 

О.Д. Близнюк, О.І. Коваленко, В.О. Троїцький

Експозиція спонсора конференції - ВКФ "КРОМ"

На стенді Українського товариства НКТД

Стенд спонсора конференції - компанії "УКРІНТЕХ"

О.С. Бородай, І.І. Осколкова, Л.В. Литвиненко

М.М. Гоголь, В.О. Троїцький, Є.М. Касянчук

Обговорення доповіді між В.М. Учаніним і В.О. Михайловським

О.М. Карпаш, В.М. Галкіна, О.Ю. Духовський, Л.М. Герасименко

В.М. Ліподаєв, Т.В. Юштіна, О.Т. Зельниченко

А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко

Т.О. Назарова

Експозиція компанії "DroneUA" - спонсора конференції

Стенд компанії "Новотест" Черга на вході до виставкового павільону Стенд компанії Хімлаборреактив" ("HLR")

 

к.т.н. О.Г. Бондаренко, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України