УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Статут УТ НКТД

Главная

Новости

Про нас

Структура

Члени УТНКТД

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

Конкурси

Фотоальбом

Для контактів

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (надалі – Товариство) – творча всеукраїнська громадська неприбуткова організація, яка об`єднує на добровільних засадах учених, науково-технічних працівників, інженерів, робітників-новаторів, викладачів і студентів, професійна діяльність яких пов`язана з неруйнівним контролем та технічною діагностикою (НКТД).

1.2. Діяльність Товариства будується на демократичних засадах, на основі самоуправління, гласності в роботі та розвитку ініціативи.

1.3. Головною метою Товариства є консолідація зусиль науково-технічних працівників та новаторів виробництва для розвитку їх творчої та ділової активності, реалізації свободи творчості та обміну інформацією, розширення співробітництва та міжнародних контактів, комплексного вирішення проблем підвищення якості та надійності промислових виробів і споруд та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

1.4. Свою діяльність Товариство здійснює відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, чинного законодавства та цього Статуту. Взаємодія з іншими товариствами, спілками, державними та громадськими організаціями будується на добровільній договірній основі.

1.5. Юридична адреса Товариства: 03150, м. Київ-150, вул. Боженка, 11.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

2.1. Товариство ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння розвиткові наукових досліджень і розробок в галузі НКТД та впровадженню їх у серійне виробництво;

 • поширення науково-технічної інформації про результати діяльності вчених та інженерів у галузі НКТД;

 • сприяння спілкуванню науковців і спеціалістів між собою, розвитку їх ініціативи, індивідуальної та колективної творчості;

 • популяризація і пропаганда знань та досягнень у галузі НКТД;

 • сприяння зростанню рівня наукової культури та кваліфікації членів Товариства;

 • допомога членам Товариства в публікації й реалізації результатів їх наукової роботи;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг для вирішення конкретних виробничих проблем у встановленому законом порядку;

 • сприяння розвитку взаємовідносин з міжнародними (неурядовими) організаціями, діяльність яких відповідає статутним завданням Товариства;

 • сприяння проведенню атестації кадрів у галузі НКТД.

2.2. Для виконання статутних завдань Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством:

 • організовує пошук, відбір та оцінку перспективних, новаторських розробок, надає допомогу у їх практичній реалізації;

 • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з статусом юридичної особи, заснування підприємств;

 • орендує приміщення для виробничих та соціальних потреб Товариства і його підрозділів;

 • здійснює необхідну координацію дій членів Товариства для вирішення актуальних прикладних завдань в галузі НКТД;

 • організує громадську експертизу програм і проектів в галузі науки, техніки й соціального розвитку суспільства, формує пропозиції з питань, що стосуються якості виробів і споруд;

 • висуває кандидатури на здобуття премій та медалей, що присуджуються різними державними й громадськими організаціями;

 • організує конкурси наукових робіт і практичних розробок в галузі НКТД. Заохочує тих, що відзначились, грамотами, преміями і почесними знаками;

 • здійснює видавничу та рекламну діяльність;

 • проводить науково-технічні симпозіуми, конференції, семінари, організує науково-технічні виставки, аукціони ідей та розробок, інші інформаційні заходи по тематиці НКТД;

 • бере участь в роботі національних і міжнародних неурядових організацій та розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва;

 • здійснює консультаційну та лекційну діяльність, проводить рецензування й обговорення наукової літератури та підручників з питань НКТД, веде роботу по збиранню та науковій обробці матеріалів з історії НКТД;

 • здійснює інші форми діяльності, спрямовані на вирішення статутних завдань.

3. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ

 

3.1. Членство в Товаристві є добровільним.

3.2. Товариство має два види членства – індивідуальне та колективне.

Індивідуальними членами можуть бути вчені, інженери, техніки, новатори виробництва, а також інші особи та іноземні громадяни, котрі визнають Статут і сплатили вступний внесок.

Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, фірм, інші громадські об`єднання, які визнають Статут, сплатили вступний внесок і діяльність яких відповідає цілям і завданням Товариства.

3.3. Прийом індивідуальних членів здійснюється в первинних організаціях Товариства, а при їх відсутності – в міських, обласних чи районних відділеннях або секретаріаті Товариства.

3.4. Прийом колективних членів здійснюється правлінням Товариства за письмовою заявою повноважного представника відповідного трудового колективу.

3.5. Член Товариства має право:

 • користуватись підтримкою Товариства в розширенні масштабів та форм своєї діяльності;

 • брати участь в роботі громадських і госпрозрахункових творчих об`єднань, у зборах членів Товариства, засіданнях комісій та секцій, науково-технічних конференціях, семінарах і нарадах, конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством;

 • одержувати допомогу в здійсненні своїх творчих ідей та пропозицій, підвищенні науково-технічної кваліфікації, вивченні новітніх досягнень науки й техніки НКТД;

 • обговорювати питання діяльності Товариства і вносити пропозиції по вдосконаленню його роботи, звертатись до всіх органів Товариства із заявами, пропозиціями та запитами;

 • одержувати від Товариства інформацію про науково-технічні заходи, консультації, експертизи, висновки й рекомендації;

 • публікувати у виданнях Товариства свої роботи;

 • обирати та бути обраним до всіх органів Товариства;

 • добровільно вийти з Товариства.

3.6. Член Товариства зобов`язаний:

 • брати участь у роботі Товариства по здійсненню його завдань;

 • дотримуватись Статуту;

 • сплачувати членські внески.

3.7. В разі порушення членом Товариства Статуту правління може прийняти рішення про його виключення.

 

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

 

4.1. Товариство будується за професійним та територіальним принципами. Члени Товариства можуть об`єднуватись у первинні організації, які створюються на підприємствах, в організаціях, установах чи за місцем проживання. Первинні організації ставляться на облік в правлінні Товариства.

4.2. Первинні організації Товариства обирають свої керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форму його обрання, строк повноважень, а також форми роботи визначаються зборами.

4.3. Міські, районні, обласні відділення створюються з ініціативи первинних організацій Товариства. Їх керівні органи обираються на зборах повноважних представників членів Товариства. Чисельність керівного органу, форму його обрання, термін та склад повноважень, а також форми і методи роботи визначаються зборами.

Первинні організації, міські, районні, обласні відділення Товариства в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Товариства. Для набуття прав юридичної особи первинні організації, міські, районні, обласні відділення повинні зареєструватися в установленому законом порядку; без прав юридичної особи – легалізуватись шляхом повідомлення про заснування.

4.4. Вищим керівним органом Товариства є Конференція, яка скликається правлінням один раз на три роки. Норма представництва на Конференцію визначається правлінням. Про скликання і порядок денний Конференції оголошується не пізніше ніж за 15 днів до початку роботи. Позачергова Конференція може бути скликана по рішенню правління або на вимогу не менш ніж 1/4 членів Товариства. Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь більш 2/3 обраних делегатів. Рішення Конференції вважається правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів.

4.5. Конференція Товариства:

 • обговорює найважливіші питання діяльності і чергові завдання Товариства, нові напрями і проблеми в розвитку науки й техніки НКТД;

 • затверджує, вносить зміни і доповнення до Статуту Товариства;

 • заслуховує, обговорює і затверджує звіти правління і ревізійної комісії;

 • обговорює та затверджує основні напрями роботи Товариства;

 • обирає голову Товариства, правління і ревізійну комісію строком на 3 роки. Кількісний склад і процедуру голосування при виборах правління і ревізійної комісії визначають делегати конференції;

 • реалізує право власності на кошти та майно Товариства і покладає на правління окремі функції господарського управління майном Товариства;

 • приймає рішення про припинення діяльності Товариства.

4.6. Правління Товариства обирається делегатами Конференції для керівництва його діяльністю в період між Конференціями. Засідання правління скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання правління вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини його членів. Рішення приймаються більшістю голосів.

4.7. Правління Товариства:

 • організовує роботу Товариства у відповідності з цілями і завданнями, визначеними Статутом;

 • організовує тематичні секції й комісії та затверджує їх керівників;

 • затверджує положення первинних організацій та міських, районних, обласних відділень;

 • узагальнює й поширює позитивний досвід роботи Товариства, розробляє методичні матеріали його діяльності;

 • розробляє плани роботи, бюджет і кошторис Товариства, організовує й контролює їх виконання;

 • інформує членів Товариства про свою діяльність;

 • обирає заступників голови та секретаря Товариства.

4.8. Для розгляду поточних питань правління обирає із свого складу бюро, до якого входять голова Товариства, його заступники, секретар Товариства і кілька членів правління. Періодичність засідань бюро визначається необхідністю вирішення поточних питань.

4.9. Для виконання поточної організаційної роботи правління формує секретаріат, який очолює секретар Товариства, та виконавчий комітет, який очолює виконавчий директор Товариства. Кількісний склад секретаріату та виконавчого комітету визначається обсягом роботи.

Обов`язки та права секретаря, виконавчого директора та членів секретаріату і виконавчого комітету може визначатись контрактами чи відповідними Положеннями.

4.10. Голова Товариства:

 • керує поточною діяльністю Товариства;

 • представляє Товариство в державних органах управління та громадських організаціях;

 • визначає функції заступників, організовує роботу членів правління і штатних працівників;

 • в період між конференціями підзвітний правлінню.

4.11. Ревізійна комісія щорічно ревізує фінансово-господарську діяльність Товариства й підвідомчих йому організацій, додержання встановленого порядку проходження справ, роботу по розгляду пропозицій членів Товариства. Із свого складу ревізійна комісія обирає голову, його заступника і секретаря. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед Конференцією.

 

5. КОШТИ, МАЙНО ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

 

5.1. Кошти Товариства утворюються за рахунок:

 • вступних та щорічних членських внесків;

 • добровільних внесків підприємств, організацій, установ та приватних осіб;

 • надходжень від виробничої та господарської діяльності підприємств і організацій, створених Товариством для виконання статутних завдань;

 • інших надходжень, не заборонених законом.

5.2. Розміри вступних внесків індивідуальних і колективних членів Товариства встановлюються рішенням Правління. Розміри щорічних внесків індивідуальних і колективних членів Товариства визначаються рішенням Правління, встановлюються з 1 січня наступного року і не можуть змінюватися протягом року.

5.3. Кошти Товариства спрямовуються на ведення статутної діяльності, організаційно-господарські заходи та інші потреби, передбачені Статутом, планом роботи, бюджетом та кошторисом.

5.4. Право господарського управління коштами та майном Товариства надається правлінню, яке несе відповідальність за своєчасне надходження та збереження коштів і майна, а також правильне їх використання.

5.5. Товариство та його відділення є юридичною особою, мають свої печатки, штампи, символіку та необхідну атрибутику, зразки якої затверджуються правлінням Товариства і реєструються в установленому порядку.

5.6. Товариство і його відділення у відповідності з чинним законодавством можуть вступати у майнові права, відкривати рахунки в банківських установах, мати самостійний баланс, бути позивачем і відповідачем в суді та арбітражі.

5.7. Товариство, його відділення, створені ним установи та організації зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

6.1. Товариство може припинити свою діяльність внаслідок реорганізації (з`єднання, приєднання, поділу) або ліквідації за рішенням конференції, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. У випадку ліквідації Товариства кошти та майно, які залишилися, використовуються в порядку, що визначила Конференція, або в установленому законом порядку, в тому числі можуть бути передані організаціям, цілі і завдання яких аналогічні цілям і завданням Товариства.

6.3. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, утвореною Конференцією, яка прийняла таке рішення, або органом, за рішенням якого проводиться ліквідація.